Baldones vidusskolai – 60

Vidusskolas jubilejai veltītie pasākumi ar absolventu, pedagogu, bijušo skolotāju un viesu piedalīšanos notiks 2015.gada 1.maijā. Svētku svinīgais pasākums pkst. 16:00.

Informācija:
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 13:30
Plkst. 14:00 iespēja apmeklēt svētbrīdi Baldones ev.lut. baznīcā.
Līdz plkst. 16:00 bijušo skolotāju atdusas vietu apmeklējums Baldones kapos.
Plkst. 15:00 tiks organizētas absolventu grupu ekskursijas pa skolu un sporta kompleksu.
Skolas telpu un sporta kompleksa apskate tiks organizēta arī saviesīgās daļas laikā.
Pēc svinīgā pasākuma absolventu tikšanās klašu telpās (līdzi jāņem groziņš), balle skolas zālē u.c. aktivitātes.
Dalības maksa absolventiem 7.- eiro, 1.-5. izlaiduma absolventiem bez maksas.
Absolventus aicinām aktīvi informēt savus klasesbiedrus un draugus. Ļoti gaidīsim arī bijušos skolotājus.
Informācijai telefoni: 67932317 (skola), 29336882 (Aina) ,
Absolventiem dalības maksu lūdzam veikt ar konta ieskaitījumu, lai neaizkavētos reģistrācija svētku dienā.
Maksāt būs iespējams arī uz vietas.
Rekvizīti dalības maksas iemaksai:

Baldones novada dome
„Pārupes”,Baldones pag.,
Baldones novads,LV-2125
Reģ.Nr.90000031245
Banka: AS „SEB banka”
Konts: LV80UNLA0050021558146
Kods: UNLALV2X

Maksājuma uzdevumā kā mērķi norādīt: ziedojums Baldones vidusskolas absolventu salidojumam (vārds, uzvārds skolas laikā, skolas beigšanas gads)