Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

BALDONES VIDUSSKOLA

IZM reģ. nr. 4313901125, UR reģ. nr. 40900003875

Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125,

Tālr. 67932265, 67932317, 67932713, e-pasts skola@baldonesvsk.lv

 • Grozījumi ar 12.11.2021. iekšēju normatīvu aktu Nr. 1-26/21/17 “Grozījumi iekšējā normatīvā aktā Nr.1- 26/21/10 “ Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā””

Baldonē, 2021. gada 30. augustā Nr. 1-26/21/10

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un MK 09.10.2021. rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (grozīts ar 12.11.2021. grozījumiem

iekšējā normatīvā aktā Nr.1-26/21/17)

 1. Kārtība    izstrādāta,   pamatojoties   uz    četriem   pamatprincipiem –              informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzīšanu.
 1. Informēšana:
  1. Vecāki, izglītojamie, pedagogi, darbinieki tiek brīdināti, ka skolā netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums). Par to skolā tiek izvietota informācija.
  1. Izglītības iestādē tiek izvietotas informatīvās norādes par 2 m distances ievērošanu.
  1. Tualetes telpās ir izvietota informācija par higiēnas nosacījumiem.
  1. Izglītojamie un vecāki tiek informēti, kuras durvis katrai klasei jāizmanto ienākšanai skolā.
 1. Distancēšanās:
  1. Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro. Vietās, kur tas ir iespējams, nodrošina 2 m distanci.
  1. Lai novērstu drūzmēšanos pie skolas ieejas, izglītojamie ierodas skolā pa katrai klasei konkrēti norādīto skolas ieeju.
  1. Katrai klasei mācību stundas notiek noteiktā pastāvīgās uzturēšanās klases telpā (izņemot ķīmiju, fiziku, bioloģiju, informātiku, datoriku, mūziku, mājturību un tehnoloģijas, dizainu un tehnoloģijas, sportu un veselību, vācu val.). Ierodoties

skolā, izglītojamie dodas uz savu klasi un uzturas pastāvīgās uzturēšanās klases telpā. Pedagogs nāk pie izglītojamiem. Pēc pedagoga iesnieguma var tikt izskatīts cits pedagoģiskā procesa norises nodrošinājums.

 1. Pedagogi starpbrīžus organizē individuāli, lai nepārklājas klašu plūsmas skolas gaitenī. Gaitenis tiek izmantots tikai, lai pārvietotos.
  1. Izglītojamiem ir atļauts uzturēties tikai pastāvīgajā klases telpā un starpbrīža laikā tajā gaitenī, kurā atrodas klase un kurā notiek mācību stundas. Citus gaiteņus drīkst izmantot tikai, lai dotos uz stundu, ja tā notiek citā telpā.
  1. Sporta nodarbības pēc iespējas tiek organizētas ārā.
  1. Interešu izglītība tiek organizēta individuāli vai vienas klases ietvaros.

(grozīts ar 12.11.2021. grozījumiem iekšējā normatīvā aktā Nr.1-26/21/17)

 1. Ēdnīcā katram izglītojamam ieteicams nodrošināt 3 m2 un 2 m attālums starp galdiņiem. Katra klase ēd pusdienas pie savai klasei norādītā galda.
  1. Bērni satiekas ar vecākiem pie skolas ieejas vai teritorijā. Vecāki drīkst ienākt izglītības iestādē, tikai iepriekš piesakot apmeklējumu vai pēc vienošanās par konkrētu tikšanās laiku.
  1. Pēc mācību stundām izglītojamie izglītības iestādē neuzturas. Skolas autobusu izglītojamie gaida savās klašu telpās.
 1. Higiēna:
  1. Izglītojamie un darbinieki lieto personīgos rakstāmpiederumus.
  1. Izglītojamie regulāri mazgā rokas, īpaši ierodoties skolā, pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēšanas, pēc telefona un datora lietošanas, pēc pastaigas. Roku mazgāšanai tiek nodrošinātas ziepes un vienreizlietojamie papīra dvieļi. Roku mazgāšana jāveic vismaz 20 sekundes.
  1. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā tiek izvietoti 70% spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi.
  1. Izglītojamie tiek aicināti neaiztikt ar rokām seju, neberzēt acis, nelikt mutē pirkstus un rakstāmpiederumus.
  1. Tiek veikta regulāra (ik pēc 3 stundām) telpu dezinfekcija, dezinficējot arī durvju rokturus, kāpņu lenterus. Ūdens krāni, tualetes (sevišķi durvju rokturi, poda pogas, papīra turētāji, ziepju turētāji) tiek dezinficēti reizi stundā.
  1. Ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas, datorikas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, vācu valodas kabinetā vēdināšana un virsmu dezinfekcija notiek katru starpbrīdi, kad mainās klašu grupas.
  1. Pārģērbšanās sportam pēc iespējas notiek klašu telpās.
  1. Vecākiem jānodrošina bērnam tīrs mutes un deguna aizsegs.
  1. Izglītojamie un darbinieki lieto maiņas apavus.
 1. Personas veselības stāvokļa uzraudzība:
  1. Katru rītu izglītojamo vecāku pienākums ir pārliecināties, vai izglītojamam nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras un akūtu elpceļu infekcijas pazīmju (drudža, klepus, elpas trūkuma).
  1. Skolā neatrodas bērni un pieaugušie ar elpceļu infekcijas pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
  1. Priekšmetu   pedagogi   un   skolas   medmāsa   veic   vizuālu skolēnu         veselības novērojumu.
  1. Izglītojamie, pedagogi un darbinieki no riska grupas vai tie, kuri vēlas, lieto individuālos aizsardzības līdzekļus.
  1. Skolā tiek nodrošināta atsevišķa telpa saslimušā izolēšanai.
 • Testēšanās organizācija:
  • Skolā veiktais siekalu tests dod iespēju mācīties klātienē un apmeklēt interešu izglītības nodarbības. Skolēniem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu siekalu testi nav jānodod.
  • Klases audzinātājs ir atbildīgs par savas klases skolēnu testēšanu, testēšanās uzskaiti un sertifikātu pārbaudi.
  • Interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs interešu izglītības nodarbības dalībnieku uzskaiti un sertifikātu vai testa rezultātu pārbaudi pirms interešu izglītības nodarbības.
  • Skolas medmāsa ir atbildīga par pedagogu testēšanās uzskaiti un sertifikātu pārbaudi.
  • Skolas medmāsa izsniedz testus klases audzinātājam vai atbildīgajam pedagogam un organizē testu savākšanu.
  • Skolas medmāsa organizē sadarbību ar laboratoriju, organizē siekalu testu piegādi, nodošanu laboratorijai, uzskaiti un statistikas apkopšanu.

(grozīts ar 12.11.2021. grozījumiem iekšējā normatīvā aktā Nr.1-26/21/17)

 • Skolas medmāsa ir kontaktpersona saziņai ar laboratoriju. Saņemot informāciju par pozitīvu gadījumu skolā, skolas medmāsa nekavējoties informē direktoru, organizē kontaktpersonu apzināšanu un sagatavo kontaktpersonu sarakstu SPKC.
 • Telpu vēdināšana:
  • Mācību telpas tiek regulāri vēdinātas, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros.
  • Mācību stundas pēc iespējas tiek organizētas pie atvērtiem logiem.
 • Rīcība situācijā, ja izglītojamam, atrodoties skolā, tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
  • Skola izolē izglītojamo tam speciāli paredzētā telpā. Ja nepieciešams, nodrošina tā paša pieaugušā, kas ar izglītojamo kontaktējās pirms tam, klātbūtni.
  • Izglītojamais un kontaktpersona lieto sejas maskas.
  • Dežurējošais administrators, sociālais pedagogs vai skolas medmāsa sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski konsultējas ar ģimenes ārstu.
  • Izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē tikai saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un ārsta izsniegtu zīmi izglītības iestādei.
  • Par saslimšanas gadījumiem skolas direktors ziņo Slimību profilakses un kontroles centram un rīkojas saskaņā ar SPKC norādījumiem.
 • Rīcība situācijā, ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):
  • Darbinieka pienākums ir nekavējoties pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu.
  • Darbinieks var atgriezties darbā tikai tad, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
 • Ar šo normatīvo aktu spēku zaudē 2020. gada 24. augustā izstrādātā “Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā”, Nr. BVSK/2020/1-26/9-INA.

Direktore                                                                       I.Šmite