2021./22.m.g. uzņemšana 10. klasē

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolā darbdienās no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

  1. direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;
  2. informācijas lapa (skolas veidlapa);
  3. personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  4. medicīniska karte 026/u;
  5. apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  6. aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu

macibu_plans_vsk_2021

Projekts “PuMPurS”

2020./2021. mācību gadā Baldones vidusskola turpināja iepriekš uzsākto darbu Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un sniegt konsultatīvu atbalstu. Lielākais izaicinājums iesaistītajiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem šogad bija pielāgoties mainīgajiem valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Meklējot alternatīvas saziņas un darba formas skolēni mācījās gan sazvanoties ar skolotāju, gan platformā MS Teams,  gan vietnē Whats App, gan individuāli tiekoties klātienē.

            Projekta “PuMPurS” ietvaros šajā mācību gadā  izstrādāti 63 Individuālā atbalsta plāni (IAP), skolēniem nodrošināta iespēja individuālajās konsultācijās pilnveidot priekšzināšanu trūkumu un papildus apgūt matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, saņemt sociālā pedagoga konsultācijas, skolēniem nodrošinātas skolotāja palīga individuālais konsultatīvais atbalsts.

            Izvērtējot IAP rezultātus secinām, ka lielākā daļa skolēnu sasnieguši plānoto mērķi -mazinātās grūtības mācību satura apguvē, papildinātas iepriekšējos izglītības posmos iztrūkstošās zināšanas.

            Paužam milzīgu gandarījumu par skolēnu un vecāku sapratni un sadarbību, spēju pielāgoties mainīgajai mācību videi.

Sīkāka informācija par mērķgrupu lasāma projekta tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv. Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Bezmaksas pārtikas paku izdale 27.maijā

 Ceturtdien, 27.maijā, no plkst. 13.00 – 19.00 Baldones vidusskolas ēdnīcā notiks bezmaksas pārtikas paku izdale Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem, kuriem tiek organizēts attālināts mācību process par periodu 10. maijs  – 31. maijs.

Atgādinām, ka pakas obligāti jāizņem norādītajā laikā. Ja vecāki atrodas pašizolācijā vai karantīnā, vai ir kādi citi nopietni iemesli un nav iespēja izņemt paku norādītajā laikā, lūgums pieteikt pakas piegādi uz mājām pa tālruni 22040051 (Iluta).

Pārtikas pakas var saņemt vidusskolas ēdnīcas vestibilā. Vestibilā vienlaicīgi atļauts uzturēties diviem cilvēkiem, lietojot mutes un deguna aizsegu.

Saliedēšanās pasākums

Lai gan 18. maijs bija lietaina diena, tomēr tā izvērtās krāsaina, jautra un dzīvīga 11.klasei, kura devās pārgājienā uz Riekstukalnu. Izstaigājāmies pa Baldones mežiem, stāstu takām, uzkāpām Riekstukalna skatu tornī un iestiprinājāmies ar nelielām pusdienām tur, kur mums netraucēja lietus. Kā jau pēc katra šāda pasākuma, kuros esam piedalījušies līdz šim, ar emocijām, prieku, smaidiem, smiekliem un ļoti labu garastāvokli jutāmies fantastiski.

11. klases skoln. Sanija Stangute

“Latvijas skolas soma”

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma” un noslēdzot mūzikas mācīšanās kursu, 11.maijā 11. klases skolēni mūzikas stundā noskatījās koncertlekciju “Imants Kalniņš 80”.

“Par Imantu Kalniņu es zināju dažas lietas, kas tika pieminētas, taču mani visvairāk pārsteidza tas, ka 70. gados, kad viņa mūzika tika rakstīta, to aizliedza atskaņot,” Sanija, 11.klase.

“Koncertu ļoti izbaudīju, jo man parasti patīk klausīties mūziku kamēr es zīmēju. Uzzināju vairāk par Imantu Kalniņu un par viņa dziesmu vēsturi,” Anda, 11.klase.

“Koncerts bija neticami labs! Ievai Sutugovai ir ļoti jauka balss. Cerēsim drīz uz tādu koncertu arī dzīvajā. Paldies!” Ralfs, 11.klase