Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2015./2016.m.g.

2015./2016.m.g. CE kārtoja 21 dienas un 2 neklātienes grupas skolēni.

Šogad tāpat kā katru gadu skolēniem bija jākārto 3 valsts noteiktie obligātie CE latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā un 1 izvēles eksāmens. Bez obligātajiem CE eksāmeniem daži skolēni izvēlējās vēl kārtot CE vēsturē, krievu valodā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā.

Arī šajā mācību gadā ir uzrādījuši augstus rezultātus mācību gada noslēguma valsts pārbaudes darbos. Sertifikātos jau vairākus gadus parādās tikai iegūtie procenti. Šajā mācību gadā 6 (7,7%) skolēni ir ieguvuši augstākos 90-100% – 5 angļu valodā (A.Vīksne – 97%, L. Čerāne – 96%, V.Feldmanis – 95%, E.Malins – 94%, E.Einbergs – 91%), 1 krievu valodā – (D.E.Damlamajana – 90%). Visaugstākos vērtējumus šajā mācību gadā ieguva D.E.Damlamajana – 1 vērtējums virs 90%, 3 vērtējumi virs 85%, E.Malins – 1 vērtējums 94%, 1 vērtējums85%, 1 vērtējums 69 %, L.Graustiņa – 1 vērtējums 87%, 1 vērtējums 84%, 1 vērtējums73%, L.Čerāne – 1 vērtējums 96%, 1 vērtējums 82%, 1 vērtējums 75%, 1 vērtējums 66% .

Kopumā šogad dienas skolēni eksāmenus kārtojuši nedaudz labāk nekā pagājušajā gadā. Tabulā redzams CE salīdzinājums ar iepriekšējiem mācību gadiem. Šogad skolēni labāk nokārtojuši angļu valodu un latviešu valodu.

Baldones vidusskolas vidējais vērtējums CE ir 65.4%, ieskaitot neklātieni. Valstī vidējais – 49,9%.

12.klases centralizēto eksāmenu līmeņu statistika 2015./2016.m.g.

Mācību
priekšmets
Zināšanu līmeņiIzglītojamo
skaits
90-10070-8950-6930-4916-290-15
Latviešu valoda107320
Angļu valoda512118
Krievu valoda1124
Vēsture11
Bioloģija2417
Ķīmija112
Matemātika568120
Fizika235
Kopā6312415177

2015./2016. m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 21 izglītojamais. 6 izglītojamie jeb 7,7 % uzrādījuši zināšanas no 90-100%. Visvairāk – 5 izglītojamajiem – šāds zināšanu līmenis ir angļu valodā un 1 krievu valodā. 40,3% izglītojamo ir parādījuši zināšanas no 70-89%, visvairāk – 12 – angļu valodā,10 – latviešu valodā, un 31.16 % izglītojamo ir zināšanas no 50-69%. 1 skolēnam –tas ir 0,12 % izglītojamo zināšanu līmenis ir no 16-29 % matemātikas eksāmenā. Zemāka zināšanu līmeņa par 16% nav nevienam izglītojamajam.

Apguves līmeņi procentos 50-100% 2013./2014.m.g.-2015./2016.m.g.

Mācību priekšmets2013./2014.2014./2015.2015./2016.
Matemātika506555
Latviešu valoda937685
Angļu valoda9394100
Krievu val.100100100
Vēsture-100100
Bioloģija6010086
Ķīmija100-100
Fizika1005040

Izvērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus katrā mācību priekšmetā atsevišķi, var secināt, ka šajā gadā rezultāti ir uzlabojušies angļu valodā un latviešu valodā. Ļoti labi izglītojamie ir nokārtojuši izvēles centralizētos eksāmenus – krievu valodu, ķīmiju un vēsturi, kur apguves līmenis virs 50% ir simt procenti visiem izglītojamajiem.

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums no 2012./2013.m.g. līdz 2015./2016.m.g.

Mācību gads90-100%70-89%50-69%30-49%16-29%5-15%
2012./2013.519371440
2013./2014.422221030
2014./2015.427151110
2015./2016.631241510

Salīdzinot centralizēto eksāmenu rezultātus pēc līmeņiem un apguves procentiem, var secināt, ka iegūto augstāko līmeņu skaits ar katru gadu palielinās. Izglītojamie arvien vairāk centralizētajos eksāmenos uzrāda rezultātus no 50 līdz 100%, arvien mazāk tiek uzrādīti rezultāti zem 30% un nevienam izglītojamajam pēdējo četru gadu laikā zināšanu līmenis nav bijis zem 16%.

CE salīdzinājums 2016
Analizējot centralizēto eksāmenu sasniegumu dinamiku, var secināt, ka skolā laika periodā no 2013./2014. m.g. līdz 2015./2016. m.g. augsts un optimāls līmenis vienmēr pārsniedz 60% robežu. Ar katru gadu CE rezultāti uzlabojas. Diemžēl šogad neizdevās saglabāt 1.vietu Pierīgā pēc CE rezultātiem. Esam 2. vietā, no Mārupes vsk. atpaliekot par 0,4 %. Salīdzinot ar vidējiem rezultātiem valstī, 2015./2016.m.g. tie ir augstāki gandrīz visos mācību priekšmetos, izņemot bioloģiju un fiziku, kas nedaudz atpaliek. Salīdzinot ar rezultātiem Pierīgas izglītības iestādēs, tie ir nedaudz zemāki krievu valodā, ķīmijā un bioloģijā.

Pierīgas novada apvienības vidusskolas 12. klases CE skolas vidējais kopprocents salīdzinoši pret vidējo valstī 2015./2016. m.g. (Dati saņemti no VISC)
Kopprocents2016
CE angļu valodā 2016
CE latviešu valodā 2016
CE matemātikā 2016
Rezultāti virs 70%