Zinātniski pētnieciskie darbi 11. un 12.klasei 2013./2014.m.g.

Sasniegumi Pierīgas reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Vieta Skolēns Klase Skolotājs
1.vieta Linda Feldmane 12. B.Lūce
1.vieta Diāna Grosberga 11. M.Eglīte
1.vieta Raivis Zeltiņš 11. M.Eglīte

Sasniegumi Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē

Pakāpe Skolēns Klase Skolotājs
2.pakāpe Linda Feldmane 12. B.Lūce
1.pakāpe Diāna Grosberga 11. M.Eglīte
2.pakāpe Raivis Zeltiņš 11. M.Eglīte

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 11. un 12.klasei 2013./2014.m.g.

N.p.k.

Tēmas nosaukums

Skolēna vārds, uzvārds

ZPD vadītājs

1. Latvija pēc Molotova-Ribentropa pakta apstiprināšanas 1939.-1945.gadā N.Ezeriņš S. Goldberga
2. Molotova- Ribentropa pakta ietekme uz Latvijas un Somijas vēsturisko attīstību O.E.Vaičuks S. Goldberga
3. LTF Latvijas neatkarības atjaunošanā G.Graustiņš S. Goldberga
4. LTF Baldones nodaļas darbība Trešajā atmodā un Latvijas neatkarības atjaunošanā D.Gauja S.Goldberga
5. Uztura bagātinātāji muskuļa masas pieaugumam un spēkam D.Laicāns B. Lūce
6. Baldones vidusskolēnu temperamenta tipi un to izpausmes saskarsmē L.Ivanova R.Tempelfelde
7. Bezmaksas programmatūras nākotnē R.Pencis M.Junkers
8. Indigo bērna fenomens A.Gauja R.Tempelfelde
9. Attieksme pret skolēniem ar īpašam vajadzībām Baldones vidusskolā. M.Jēkabsone B.Kaļķe
10. Skolotāja tēls sākumskolas mācību grāmatās Latvijā D.Precelis B.Kaļķe
11. Akustika un skaņas izolācijas materiāli T.Pētersons M. Eglīte
12. Oglekļa zvaigžņu fizikālās īpašības D.Grosberga M.Eglīte
13. Radioaktīvais fons Baldones apkārtnē R.Zeltiņš M.Eglīte
14. Cilvēka dzīvesveida ietekme uz veselību P.Zora K. Putniņa
15. Baldones novada teritoriālā attīstība no     – 2013.gadam Ē.Strautiņš E.Spolīte
16. Mūzika kinofilmu noskaņas radīšanā K.Prūsis U. Reisnere
17. Veloinženierijas pamati un ekonomiskās izmaksas P.Plūme A.Čerāne
18. Peles L.Ciseļonoka B.Lūce
19. Saldo ķiršu šķirņu un hibrīdu S alēļu noteikšana L.Feldmane M.Eglīte