Vides novērtējums 2015

Vides novērtējumu skola veic ar mērķi izdarīt secinājums par esošo stāvokli skolā un tās apkārtnē, jautājumos, kas saistīti ar vides aizsardzību. Ar vides novērtējuma palīdzību ir iespējams noskaidrot skolas stiprās un vājās puses un rast to iespējamo pilnveidošanu.

Baldones vidusskolā valda labvēlīgs mikroklimats, ko veido galvenokārt izpratne par skolas mērķiem un uzdevumiem, tradīcijas, izglītojamo, viņu vecāku un skolas darbinieku savstarpējās attiecības un spēja risināt konfliktus un pārvarēt grūtības. Skolā ir izveidojušās vairākas nozīmīgas tradīcijas un viena no tām ir Mārtiņdienas gadatirgus, kurā lielu palīdzību izglītojamajiem ir snieguši vecāki, palīdzot gatavot dažādus veselīgus gardumus un pašu darinātas rotiņas no dabiskām izejvielām. Septembra pirmajā nedēļā visus baldoniešus priecē sākumskolas ziedu paklājs skolas pagalmā. Interešu dienā tiek atklātas izstādes, kurā piedalās arī ekoskolas pulciņš un demonstrē savu mācību gada veikumu. Savukārt projektu nedēļā izglītojamie darbojas stacijās – katra diena veltīta katrai skolā esošai metodiskajai komitejai, piemēram, dabaszinātņu diena, kuras ietvaros matemātikas, bioloģijas un dabaszinību stundas notika pie dabas, savukārt ķīmijas kabinetā skolēni veica dažādus eksperimentus. Ilggadēja tradīcija ir Baldones vidusskolas ielu stafetes pavasarī, kurās iesaistās visu klašu komandas, pedagogi un vecāki. Tas ir īpaši gaidīts pasākums 2. semestrī. Atraktīvu gaisotni skolā rada visi sporta pasākumi. Pedagogus un izglītojamos tuvina radošs, interesants, daudzveidīgs mācību pedagoģiskais process, arī dalība. Izglītojamajiem ļoti tuvas un saistošas ir mācību stundas ārpus skolas ēkas. Tieši tāpēc uzsākot katru mācību gadu, pedagogi tiek informēti par skolas ekoprogrammas gada tēmu, lai aktualizētu šo tēmu visu mācību gadu un izceļot arī pārējās ekoskolas tēmas.

Skolas apkārtne vecās skolas ēkas teritorijā ir sakopta un apzaļumota. Pie skolas galvenās ieejas ir izveidota stāvvieta velosipēdu novietošanai. Divas reizes gadā tiek rīkotas vides sakopšanas talkas. Lai izglītojamajiem būtu droša vide arī pie izglītības iestādes, skolai pieguļošajās ielās ir izvietotas atbilstošas brīdinājuma zīmes un norādes. Skolā ir jauns, moderns sporta komplekss, kurā ir 2 sporta zāles un trenažieru zāle, kur izglītojamie aktīvi darbojas sporta stundās, garderobe un dušas telpas. Ir minifutbola laukums, stadions, āra trenažieri, pludmales volejbola laukumi, āra basketbola laukumi un slidotava.

Skolas telpās var šķirot atkritumus visa gada garumā, kurus apsaimnieko SIA „Marss”. Skolas vadība un ekopadome vēlas izvietot vairākas atkritumu urnas visos skolas gaiteņos, taču izmaksas ir ļoti lielas, tāpēc tiek domātas alternatīvas. Skolā notiek makulatūras vākšana visa mācību gada garumā, kuru pēc tam ved uz pārstrādi Līgatnes papīra fabrikā. Gan skolēnu līdzpārvaldes telpā, gan skolotāju istabā, gan pie skolas sarga ir iespējams nodot izlietotās baterijas.

Veselīga dzīvesveida viens no priekšnoteikumiem ir kvalitatīva un veselīga pārtika. Skolas ēdnīca ir tehniski ļoti labi aprīkota, ir veiktas pārbaudes, kuras veiksmīgi izturētas. Ēdienkarte vienmēr ir pārdomāta un tiek publicēta skolas mājaslapā. Domājot par higiēnu, pie ēdnīcas ieejas ir ierīkota izlietņu telpa, kur ikviens izglītojamais var nomazgāt rokas pirms pusdienām. Pie skolas sarga atrodas ūdens automāts, kur var padzerties tīru ūdeni bez maksas. Baldones vidusskola ietilpst Eiropas Komisijas Programmā „Augļi skolai”. Tās mērķis ir palielināt augļu un dārzeņu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū, tādējādi samazinot veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ. Tāpat skola ir iesaistījusies Eiropas „Skolas piens” programmā, kuras mērķis ir mudināt bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu, veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi.

Stiprās puses

  • Telpu estētiskais, mākslinieciskais noformējums, tīrība, kārtība.
  • Skolas gaiteņu un telpu apzaļumošana.
  • Skolas vadības un personāla rūpes par drošu vidi, aprīkojot telpas ar drošības signalizāciju un novērošanas kamerām.
  • Skolas radiomezgls.
  • Labiekārtota skolas apkārtne dažādu sportisku aktivitāšu veikšanai.

Tālākās attīstības vajadzības

  • Ieviest atkritumu šķirošanas urnas dažādos skolas punktos.
  • Skolas iekšējo pagalmu pārvērst par apzaļumojamu/apstādāmu teritoriju.
  • Labiekārtot skolas stadionu.
  • Pilnveidot skolas ēdnīcas ēdienkarti.