Informatizācijas projekts

image006

Baldones novada izglītības  iestāžu informatizācija

2009.gada 15.decembrī VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRĀ ir apstiprināta VIENOŠANĀS PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, prioritātē 3.2. „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” pasākumā 3.2.2. „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informatizācijas sistēmu attīstība” apakšaktivitātē 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” „Baldones izglītības iestāžu informatizācijas paaugstināšana”.

(Vienošanās Nr. 2009/0276/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/534)

Projekta īstenošana sākta 01.01.2010., plānots pabeigt 30.06.2011.

Projekta ietvaros paredzēts apgādāt Baldones novada divas skolas: Baldones vidusskolu un Baldones mūzikas pamatskolu ar 23 stacionāriem datoriem, 2 portatīvajiem datoriem, 1 multimediju tehnikas komplektu un izveidot 2 lokālos tīklus. Kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 20623,04-, no tām – 85% jeb 17529,58 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 15% jeb 3093,46 Ls ir valsts budžeta finansējums. No Baldones domes kā līdzfinansējums paredzēti Ls 620,45-, kas ir projekta administrēšanas grupas izmaksas.

Projekta rezultātā tiks paaugstināta izglītības kvalitāte un sniegta iespēja skolotājiem un skolēniem vairāk izmantot datortehniku mācību vielas apguvē jau pamatskolā.

Uzlabosies komunikācija starp skolēniem un skolotājiem, izmantojot datorus, multimediju tehniku. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību skolēniem tiks dota iespēja kvalitatīvāk izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, projekta darbus, veiksmīgāk sagatavoties mācību olimpiādēm, kā arī sekmīgāk veikt ikdienas mācību darbu.

2010.gada 25.janvārī                                                                                                                                                                           Aelita Čerāne,

Baldones vidusskolas direktora vietn. inform. jautājumos,

projekta vadītāja

Baldones novada izglītības iestāžu informatizācija

 

2009.gada 15.decembrī VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRĀ  apstiprināja VIENOŠANOS  PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU  programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, prioritātē 3.2. „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” pasākumā 3.2.2. „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informatizācijas sistēmu attīstība” apakšaktivitātē 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija”

„Baldones izglītības iestāžu informatizācijas paaugstināšana”

(vienošanās Nr. 2009/0276/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/534)

 

Projekta īstenošana sākta 01.01.2010. un veiksmīgi ir noslēgusies projekta pirmā kārta. Tā rezultātā ir ievilkti  lokālie tīkli Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas pamatskolā.  :

1.      Baldones vidusskolas vecā korpusa 1. un 2. stāva telpās;

2.      Baldones mūzikas pamatskolas 1.,2. un 3.  stāva telpās.

 

Paldies SIA „Baltijas Sistēmas” par operativitāti un atsaucību savlaicīgi uzsākot darbus pēc līguma noslēgšanas. Kā arī kvalitatīvi veiktu darbu.

            Paldies projekta grāmatvedim Mārcim Kantelim un projekta vadītāja asistentiem- konsultantiem: Mārim Andersonam; Solvitai Freibergai par veiksmīgu sadarbību un labu darba organizāciju.

2010.gada 5.aprīlī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Aelita Čerāne,

Baldones vidusskolas direktora vietn. inform. jautājumos,

projekta vadītāja

Baldones novada izglītības iestāžu informatizācija

Jaunākās ziņas

 

2011. gada 16. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija  vienojās par projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi preču pasūtīšanas procesu, ir veikts pirmais pasūtījums   multimediju tehnikas komplekta iegādei.

Tuvākā laikā notiks pārējās datortehnikas iegāde.

Projekta ietvaros Baldones  vidusskola tiks aprīkota ar 21 stacionāru  datoru,  Baldones mūzikas pamatskola   ar vienu portatīvo  datoru, 2 stacionāriem  datoriem un multimediju kabineta aprīkojumu.

2011.gada 9.decemrī

Aelita Čerāne,

Baldones vidusskolas direktora vietn. inform. jautājumos,

projekta vadītāja

 

Baldones novada izglītības iestāžu informatizācija

 

Ir veiksmīgi noslēdzies projekts 3.2.2. „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informatizācijas sistēmu attīstība” apakšaktivitātē 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” „Baldones izglītības iestāžu informatizācijas paaugstināšana”.

(Vienošanās Nr. 2009/0276/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/534)

2012.gada 9. maijā tika piegādāta datortehnika. Projekta ietvaros Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas pamatskolā ievilkti  lokālie tīkli.  Baldones  vidusskola  aprīkota ar 21 stacionāro  datoru, ar jauniem datoriem nodrošināts  informātikas kabinets.  Baldones mūzikas pamatskola  aprīkota  ar vienu portatīvo  datoru, 2 stacionāriem  datoriem un multimediju kabineta aprīkojumu, kas ietver interaktīvo tāfeli, projektoru un dokumentu kameru.

Paldies SIA „Baltijas Sistēmas” par kvalitatīvi veiktu darbu,  ievelkot lokālos tīklus, SIA „Lattelecom” par multimedija kabineta aprīkojuma, datortehnikas piegādi un uzstādīšanu.

Paldies projekta grāmatvedim Mārcim Kantelim un projekta vadītāja konsultantiem Mārim Andersonam, Solvitai Freibergai par veiksmīgu sadarbību un labu darba organizāciju.

Aelita Čerāne,

2012.gada 10.maijā

Baldones vidusskolas direktora vietn. inform. jautājumos,

projekta vadītāja