Baldones vidusskolas skolotāji 2015./2016.m.g.

Uzvārds, vārds Amats Mācību priekšmets
Knohenfelde Dzintra direktore latv.val., literatūra
Stuberovska Sarmīte direktora vietn. izglītības jomā soc. zinības, ētika
Bergmane Ligita direktora vietn. izglītības jomā angļu val., vācu val.
Šmite Indra direktora vietn. māc. un audz. jomā angļu val.
Čerāne Aelita direktora vietn. informātikas jomā matemātika
Amatniece Gunta bibliotekāre
Antone Juta skolotāja viz.māksla, kultūras vēsture
Avotiņa Līga skolotāja mūzika
Batarevska Baiba skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Cekula Dace skolotāja latviešu val., literatūra
Čipāne-Kipāne Inese skolotāja matemātika
Damberga Aija skolotāja sākumskolas skolotāja
Eglīte Mārīte skolotāja fizika, astronomija
Eglīte Diāna skolotāja biznesa ekonomikas pamati
Fogele Vineta skolotāja matemātika
Grīnvalde Inese skolotāja speciālās izglītības skolotāja, karjeras speciālists
Kauliņa Inese pedagoga palīgs
Kalniņa Brigita skolotāja mūzika
Kaļķe Baiba skolotāja latviešu val., literatūra
Koguta Elīna skolotāja sākumskolas skolotāja, logopēds
Kokina Aina skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Koreļska Lita skolotāja ģeogrāfija
Kožarenoka Inga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Krastiņa Sandra skolotāja krievu val.
Krūze Skaidrīte skolotāja sākumskolas skolotāja
Kūkuma Ilona skolotāja sākumskolas skolotāja, informātika, soc. zinības
Lapiņa-Kupča Sandra skolotāja, pedagoga palīgs speciālās izglītības skolotāja
Leveika Daina skolotāja vizuālā māksla
Lidemane Lolita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Linde Jolanta skolotāja sports, ārstnieciskā vingrošana
Lūce Biruta skolotāja bioloģija, dabaszinības, soc. zinības
Markova Ramona skolotāja latviešu valoda, literatūra
Matisāne Velta skolotāja angļu valoda
Melngaile Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja, angļu val.
Miklašonoka Jogita skolotāja informātika
Moldovana Dina skolotāja angļu val.
Naglis Pēteris skolotājs sports
Odnocenova Ilze skolotāja vēsture
Ošeniece Inese pedagoga palīgs
Ozoliņa Aija skolotāja ķīmija, dabaszinības, bioloģija
Pelčere Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja
Pēce Evelīna skolotāja mājturība un tehnoloģijas
Poriete Ija skolotāja matemātika
Putniņa Karina skolotāja soc. zinības, filozofija, politika un tiesības
Putniņa Biruta skolotāja deju skolotāja
Sadovska Māra skolotāja, pedagoga palīgs speciālās izglītības skolotāja
Skrastiņa Zane skolotāja matemātika
Skrode Gita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Spolīte Elīna skolotāja ķīmija un dabaszinības
Staņulāne Aiga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Stuberovska Ilze skolotāja sākumskolas skolotāja
Šūpole-Tene Lelde skolotāja mājturība un tehnoloģijas
Tenis Rūdolfs skolotājs mājturība un tehnoloģijas
Tetere Solveiga skolotāja latviešu val., literatūra
Tolstova Irina skolotāja krievu val.
Zavacka Solvita skolotāja ekonomika
Zeidlere Benita skolotāja sākumskolas skolotāja
Zvejniece Iveta skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Žučkova Aelita skolotāja speciālās izglītības skolotāja