Uzņemšana

BALDONES NOVADA DOMES
BALDONES VIDUSSKOLA
Reģ.N0 4313901125,
Iecavas ielā 2, Baldonē, LV-2125,

Tālr. 67932265, 67932317, 67932713, fakss +371 67932713, e-pasts skola@baldonesvsk.lv

Noteikumi par Baldones vidusskolas skolēnu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību

Nr.4

2012.gada 12.septembrī

Saskaņā ar Izglītības likumu,
Vispārējās izglītības likumu,
MK noteikumiem 149

1.Vispārīgie jautājumi:
1.1.noteikumi nosaka prasības skolēnu uzņemšanai Baldones vidusskolā, kurā
realizē trīs pamatizglītības un trīs vispārējās vidējās izglītības programmas;
1.2.noteikumi nosaka pārcelšanas kārtību;
1.3.noteikumi nosaka atskaitīšanas kārtību no skolas.
2.Dokumentu noformēšana.
2.1.Iesniedzamie dokumenti:
2.1.1.direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas
parauga;
2.1.2.informācijas lapa;
2.1.3.dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
2.1.4.profilaktiskās potēšanas karte 063/u;
2.1.5.medicīniskā karte 026/u;
2.1.6.stājoties 10.,11.,12. klasē, apliecības par pamatizglītību un
sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
2.1.7.izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
2.2.Skolēnu uzņem noteiktā izglītības programmā un klasē ar direktora
rīkojumu.
2.3.Pēc uzņemšanas skolā skolēnam iekārto personas lietu (ja skolēns pāriet
mācīties no citas izglītības iestādes, personas lieta tiek turpināta).
3. Uzņemšana skolā
3.1. 1.klasē
3.1.1.Notiek saskaņā ar MK noteikumiem.
3.1.2. Skola piedāvā mācības šādās izglītības programmās:
3.1.2.1. pamatizglītības programmā (21011111);
3.1.2.2. speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).
3.2. 2.-9., 11.-12.klasē
3.2.1.Baldones vidusskolā skolēnus uzņem bez iestājpārbaudījumiem.
3.2.2.Stājoties skolā, skolēnam jāuzrāda iepriekšminētie dokumenti un
iepriekšējās mācību iestādes izdota un ar direktora parakstu un zīmogu
apstiprināta liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja skolēns
maina izglītības iestādi mācību gada laikā).
3.3. 10.klasē
3.3.1.Dokumentus iesniedz vasaras periodā.
3.3.2. Skola piedāvā mācības šādās izglītības programmās vidusskolā:
3.3.2.1.vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programmā (kods 31012011),
3.3.2.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (kods 31011011),
3.3.3. 10.klasē skolēni tiek uzņemti
3.3.3.1. bez iestājeksāmeniem, ja visos izglītības programmas virzienam
obligātajos mācību priekšmetos vērtējums ir ne mazāks par 4 ballēm;
3.3.3.2.ja vērtējums kādā no šiem mācību priekšmetiem ir 3 balles, tad
tajā jākārto iestājpārbaudījums (par tiem lemj skolas vadība);
3.3.3.3.iestājpārbaudījumi jākārto augustā.
3.4. Neklātienes grupā
3.4.1. Skolēnus uzņem bez iestājpārbaudījumiem šādās izglītības programmās:
3.4.1.1. pamatizglītības otrā posma programmā (kods 23011113);
3.4.1.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (kods 31011013).
3.4.2. Stājoties skolā, jāiesniedz 2.punktā minētie dokumenti.
4.Pārcelšana nākamajā klasē
Notiek saskaņā ar MK noteikumiem.
5.Atskaitīšana no skolas
5.1.No skolas nedrīkst atskaitīt 1.-9.klašu skolēnus.
5.2.No skolas ar direktora rīkojumu atskaita 18 gadus sasniegušus jauniešus uz
skolēna vai viņa vecāku iesnieguma pamata (pamatskolā un vidusskolā).
5.3.Par atskaitīšanu no vidusskolas lemj skolas vadība, iepriekš rakstiski
brīdinot vecākus, šādos gadījumos:
5.3.1.ja skolēnam mācību gada beigās ir nepietiekams zināšanu līmenis
1 vai vairāk mācību priekšmetos, tad viņam nosaka pēcpārbaudījumus
un lemj par mācību turpināšanu;
5.3.2.ja ir 20 un vairāk neattaisnoti kavētas mācību stundas;
5.3.3.ja tiek rupji pārkāpti skolas iekšējās kārtības noteikumi.
6.Noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 3.septembri.
7.Atzīt par spēku zaudējušu „Noteikumi par Baldones vidusskolas skolēnu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību Nr.3”.

Direktore Dz.Knohenfelde

Atbildēt