Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi Baldones vidusskolā

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”  2.punktu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka/likumiskā pārstāvja direktoram adresētu iesniegumu pēc Baldones vidusskolas parauga

1.pielikums – 1.klasei, 2.pielikums – 2.-9.klasei, 3.pielikums-10.klasei

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2023./24.m.g.

2023. gada 26. jūnijā no 9.00 līdz 13.00,

pēc tam katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

  • direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;
  • informācijas lapa (skolas veidlapa);
  • personu apliecinoša dokumenta kopija(dzimšanas apliecība), uzrādot oriģinālu;
  • medicīniskā karte 026/u;
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas,
  • uzrādot oriģinālus; aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu.

    Izvēļņu grozi 10.-12.kl.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2021 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”

“7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, vienā no šādiem vecākiem ērtākā veidā:

7.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.2. klātienē iesniedzot pieteikumu pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai iesniedzot iesniegumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv .”

Pieteikuma veidlapa bērna uzņemšanai 1.klasē.

Individuālie mācību līdzekļi