Arodbiedrība

Baldones vidusskola ir LIZDA (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ) pirmorganizācija jau kopš pag. gs. 90- iem gadiem.

Šobrīd Baldones vidusskolā ir 58 aktīvi LIZDA biedri, gan pedagogi, gan skolas tehniskie darbinieki. Biedru skaits katru gadu nedaudz mainās, pateicoties nelielai darbinieku sastāva maiņai.

Arodkomitejas sastāvā ir Inese Čipāne – Kipāne (priekšsēdētāja), Ilona Kūkuma un Gunta Penķe.

LIZDA  misija ir pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.

Ar to skolā nodarbojas arī arodkomiteja, atbalstot un aizstāvot skolā strādājošos biedrus dažādās dzīves situācijās:

  • biedriem ir iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas jebkuros jautājumos pie LIZDA juristiem;
  • visi LIZDA biedri ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem;
  •  biedriem ir iespēja arī saņemt materiālo palīdzību lielāku medicīniska rakstura izdevumu  vai stihiskas nelaimes  gadījumā;
  • jau vairākus gadus pastāv trīspusēji noslēgts koplīgums starp LIZDA, pašvaldības vadību un skolas vadību, kurā atrunātas tiesiskās normas, kas uzlabo skolā strādājošo stāvokli;
  • kopīgi aizstāvam izglītības darbinieku prestižu,  tiesības un intereses gan savā skolā, gan visā Latvijā.

Jau par tradīciju kļuvuši skolas arodkomitejas rīkotie pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādām vietām Latvijā un arī ārpus tās.

Visi ar nepacietību gaida arī ikgadējo Jaunā gada darbinieku saliedēšanas pasākumu, kurā piedalīties aicināti visi skolas darbinieki. Priecājamies par arodkomitejas sagādātajām svētku dāvaniņām, ar kuru iegādi atbalstām kādu Baldones vietējo ražotāju.

Baldones vidusskolas LIZDA biedri piedalās arī LIZDA rīkotajos visas Latvijas pasākumos: piketos, streikos un citās akcijās.

Lepojamies būt daļa no lielākās nozaru arodbiedrības Latvijā.

Informācija LIZDA biedriem