Kas ir Ekoskola?

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 170 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

PROGRAMMA DARBOJAS

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome – demokrātiska institūcija – Ekoskolas sirds, kas ar jauniešu, skolotāju un vecāku aktīvu līdzdalību plāno, īsteno un uzrauga Ekoskolas aktivitātes;
 • Skolas Vides pārskats – pastāvīgas rūpes par to, kāda vides situācija ir izglītības iestādē un tās apkārtnē;
 • Skolas Vides rīcības plāns – ikgadējs darbības plāns ar izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem vides situācijas uzlabošanai;
 • Pārraudzība un izvērtēšana – regulāra darbības plāna ieviešanas sekmju pārskatīšana;
 • Sasaiste ar mācību procesu – Ekoskolas cenšas panākt ilgtspējīgas attīstības jautājumu iekļaušanu visos mācību priekšmetos;
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana – Ekoskolas gan veicina ilgtspējīgas attīstības izpratni izglītības iestādē, gan arī iesaista vides aktivitātēs apkārtējo sabiedrību;
 • Vides kodekss – katras programmā iesaistītās izglītības iestādes radoši izstrādātas zaļās pamatvērtības.

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi;
 • Enerģija;
 • Ūdens;
 • Transports;
 • Veselīgs dzīvesveids;
 • Skolas apkārtne;
 • Klimata izmaiņas;
 • Meži.

Ekoskolu programmmas ietvaros VIF šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā, piemēram, Ekoskolu vasaras forumus un Globālo Rīcības dienu. Plašāku informāciju var iegūt Ekoskolu sociālo tīklu lapā draugiem.lv.

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS