Citas izglītojošās programmas

2021./22.m.g.

Ekonomikas pulciņš 10.-12.kl. vadītāja S. Zavacka

Skolēniem ir iespēja veidot savus Skolēnu mācību uzņēmumus, kur darba procesa gaitā tiek veidoti uzņēmumi, izejot cauri visiem uzņēmuma dibināšanas etapiem, tai skaitā rakstīts biznesa plāns, kurš darba gaitā tiek papildināts, risinātas problēmsituācijas un domāti to risināšanas veidi.

Skolēni strādā grupās, liekot uzsvaru uz to, ka pamatā skolēniem jāņem vērā nevis draugu attiecības, bet gan katra cilvēka personīgās īpašības, kas būs nepieciešamas, lai darbotos Skolēnu mācību uzņēmumā. Tādejādi notiek lomu sadale, kas ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai grupu darba norisei. Lomas tiek sadalītas atbilstoši skolēnu spējām, piemēram, ražošanas direktors, grāmatvedis, mārketinga direktors, dizainere u.c.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana palīdz skolēniem atrast veidu, kā veiksmīgāk sadarboties ar saviem klasesbiedriem, kā arī attīsta IT pielietošanas prasmes un prasmes argumentēti paust savu viedokli un diskutēt par dažādiem ar Skolēnu mācību uzņēmumu darbību saistītiem jautājumiem. Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana attīstīta arī prezentācijas prasmes, spējas uzņemties atbildību un patstāvīgi plānot savu darbību.

Erasmus + 10.-12.kl. vadītāja S. Mežiniece

Erasmus+ pulciņa darbības mērķis ir atbilstoši plānam īstenot Erasmus+ projektus Baldones vidusskolā. Būtiski ir arī veicināt skolēniem pozitīvu un akceptējošu attieksmi pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā, veidot izpratni par daļu no ieguvumiem izglītība sektorā, ko dod līdzdalība šajā starpvalstu organizācijā, uzlabot svešvalodu, komunikācijas, prezentēšanas, sadarbības un moderno tehnoloģiju prasmes un paaugstināt pārliecību par savām spējām un iegūt padziļinātas zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši katra projekta tēmai. Projekta īstenošanas laikā notiek mūsu skolēnu starptautiska sadarbība, ideju, viedokļu un pieredzes apmaiņa ar pārējo projektu partnervalstu izglītības iestāžu skolēniem un tiek izveidotas draudzīgas attiecības, kas var noderēt turpmākajā dzīvē, veidojot karjeru ES robežās. Svarīgi ir veidot izpratni par multikulturālo sabiedrību ES un veicināt toleranci.