Pumpurs

Lai maksimāli pielāgotu izglītības ieguves procesu ikviena skolēna individuālajām vajadzībām arī šajā mācību gadā iesaistījāmies Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 1.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un ieslīgt sabiedrības atstumtības riska zonā. Lai to nepieļautu, projekta ietvaros skolā tika plānoti un realizēti virkne individuālu konsultatīvu atbalsta pasākumu.

2021./2022. mācību gadā īstenoti 123 individuālā atbalsta plāni (IAP), sniedzot iespēju skolēniem individuālajās konsultācijās papildus apgūt latviešu valodu, angļu valodu, krievu valodu, matemātiku, pilnveidojot iepriekšējā izglītības posmā iekavēto mācību saturu. Valodas sistēmas pilnveidošanai skolēniem papildus nodrošinātas logopēdiskās konsultācijas. Mācību darba organizēšanai klases vidē skolēniem nodrošināts individuāls pedagoga palīga atbalsts.

Esam gandarīti par skolēnu un vecāku atsaucību, izpratni un vēlmi aktīvi līdzdarboties, papildus strādāt mācību sasniegumu uzlabošanā, tādejādi ieliekot izglītības pamatus tālākajai dzīvei.

Sīkāka informācija par projektu tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv.

Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere