Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai

2023./24.m.g. projekta ietvaros darbu turpina viens pedagoga palīgs. Pedagoga palīgs sniedza atbalstu izglītojamajiem galvenokārt 1.-4. kl. Īpašu uzmanību pievēršot izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, sniedzot individuālu atbalstu mācību stundu laikā.

Projekta ietvaros 01.09.21.-31.05.2023., tika īstenoti dažādi pasākumi, pedagogiem bija iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci, apmeklējot kursus, dalīties pieredzē. Sniegti atbalsta pasākumi projekta ietvaros sadarbībā ar skolas logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu. Skolotāju palīgi individuāli atbalstīja izglītojamos mācību stundās STEM un vides jomas priekšmetos, sadarbībā ar skolas atbalsta personālu un skolas administrāciju.
Projekta ietvaros sadarbība ar skolas atbalsta personālu un skolas administrāciju izstrādāti (IIAP) izglītojamo individuālie plāni mācību procesa uzlabošanai, kas uzrādīja būtiskus uzlabojumus izglītojamo mācību sasniegumos, mazināja otrgadniecību.

2021./22.m.g. darbojas viens pedagoga palīgs, ar 2022.gada pavasarī darbu uzsāk otrs pedagoga palīgs Ukrainas civiliedzīvotājs. 2022./23.m.g. strādā 2 pedagoga palīgi, tai skaitā Ukrainas civiliedzīvotājs.

Pedagoga palīgi sniedza atbalstu izglītojamajiem galvenokārt 1.-4. kl. Īpašu uzmanību pievēršot izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, sniedzot individuālu atbalstu mācību stundu laikā. Baldones vidusskola īsteno ”Specialās pamatizglītības programmu izglītojamajiem  ar mācīšanas traucējumiem” (kods 21015611), atbalstu saņēma 22 izglītojamie.Īstenojot STEM projektu,  uzlabojās sekmība, mazinājās otrgadniecība. Bija iespēja nodrošināt mācību darba individualizāciju un diferenciāciju.

Lai nodrošinātu izglītojamajiem pamatizglītības ieguvi, akcents tika likts uz 1.-9.kl. Lai nodrošinātu katra izglītojamā pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā noteiktos atbalsta pasākumus, pedagoga palīgs, kā otrais pedagogs, sniedza atbalstu gan mācību stundu laikā, gan individuāli ārpus stundām. Skola atskaites periodā realizēja arī projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā tika sniegts individuāls atbalsts dažādos mācību priekšmetos.


Pārskata periods 2020./21.m.g.

Pārskata periods 2019./20.m.g.

Pārskata periods 2018./19.m.g.

Pārskata periods 2017./18.m.g.