Ēdināšanas kārtība Baldones vidusskolā

Atbalsts ēdināšanas maksas apmaksai

Noteikta ēdināšanas apmaksa izglītojamajiem

Informācija par ēdināšanas izmaksām un pašvaldības atbalstu ar 01.09.2023. skolās saskaņā ar Ķekavas novada domes sēdes 30.08.2023. sēdes lēmumu:

1.-4.kl. – pusdienu cena EUR 3,09 ar PVN (pašvaldība sedz 1.545 euro un valsts sedz 1.545 euro) – sedz visiem izglītojamajiem 100% apmērā;

5.-6.kl. – pusdienu cena EUR 2,15 ar PVN (pašvaldība sedz 1.075 euro un vecāks sedz 1.075 euro) – pašvaldība sedz visiem izglītojamajiem 50% apmērā;

7.-12.kl. – pusdienu cena EUR 2,15 ar PVN  (pašvaldība sedz 1.075 euro, t.i. 50 % apmērā, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un bērniem, kuriem noteikta invaliditāte);

1.- 12. kl. – 1,00 euro ar PVN par launaga ēdienreizi (sedz vecāks);

5.-12.kl. bērniem no Ukrainas pašvaldība sedz 50 % apmērā, t.i. 1,075 euro dienā.

Atbalsta saņemšanai vecākam nav jāraksta iesniegums:

1.-4.kl.

5.-6.kl.

Vecāks iesniedz iesniegumu iestādē par atbalsta piešķiršanu – iestāde apkopo – iestāde nosūt sarakstu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei pārbaudei:

7.-12.kl. – daudzbērnu ģimenes un par bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde pārbauda atbilstību kritērijiem atbalsta saņemšanai un iesniedz sarakstus ēdinātājam. Ja kāds neatbilst kritērijam, pārvalde informē iestādi.

Samaksu par kompleksajām pusdienām var veikt skolas ēdnīcas kasē plkst. 13:00-15:00 katras nedēļas ceturtdienās un piektdienās, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Skolēniem tiks izsniegti taloni nākamajai nedēļai. Talonu iegāde garantē komplekso pusdienu saņemšanu.

Skolas ēdnīcā var norēķināties arī ar bankas norēķinu kartēm.

Skolas kavējuma gadījumā lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30, nosūtot SMS (bērna vārds, uzvārds, klase) uz t. 27808835. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, iegādātie, neatprečotie ēdināšanas taloni tiks mainīti pret esošās nedēļas taloniem.

lsta saņemšanai un iesniedz sarakstus ēdinātājam. Ja kāds neatbilst kritērijam, pārvalde informē iestādi.

2023.gada septembris

Iesniegums vecākiem par ēdināšanas maksas kompensāciju izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm