2.a klase Džimbas drošības skolā

2021.gada 13.septembrī 2.a klase piedalījās Džimbas drošības skolā centrā „Dardedze” Rīgā. Skolēni apguva personiskās drošības prasmes saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Nodarbības laikā skolēni mācījās atpazīt bīstamos aspektus un rīcību saskarsmē ar citiem. Skolēni guvuši jaunas dzīves atziņas.
Sindija: ”Nevar skatīties uz citiem, kad viņi ģērbjas.”
Aleksis: ”Nedrīkst pieņemt no svešiem pieaugušajiem nekādu naudu.”
Matīss: ”Ja pieaugušais tev dara kaut ko sliktu un prasa to nevienam neteikt, ir jāsaka. Par to obligāti ir jāpasaka kādam.”
Ance: ”Mans ķermenis pasaka, kad es baidos. Man sāk tā stipri dauzīties sirds.”
Kristofers: ”Es esmu sava ķermeņa vadītājs.”
Fēliks: ”Es esmu sava ķermeņa boss.”
Elīza: ”Kad es ar citiem draugiem spēlējos, man ar viņiem ir jārunā. Man jāsaka, ko es vēlos.”

Sociālā pedagoģe: Ilona Bēmere

Mācību procesa organizācija Baldones vsk. 2021./22.m.g.

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Baldones vidusskolā 2021./2022. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā 2021./2022.

Klašu saraksts 2021./2022.

Klašu ieejas skolā 2021./2022.

Skolēnu autobusu laiki un pieturas 2021./2022.

Stundu un pusdienu laiki 2021./2022.

Samaksas kārtība par ēdinašanu Baldones vidusskolā 2021./2022.

Labbūtības ceļakarte

No 26. līdz 28. augustam Baldones vidusskolas pašpārvaldes pārstāvji ar koordinatori S. Lapiņu-Kupču devušies uz apmācībām Jelgavā. Šodien mācīsimies veidot “Labbūtības ceļakarti” projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projektu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Prezidenta pilī notika skolēnu zīmējumu konkursa „Sibīrijas bērni 1941/1949” uzvarētāju apbalvošana.

Uz svinīgo pasākumu tika aicināta Marta Adamoviča ar skolotāju Jutu Antoni. Martas darbs tika apbalvots kā labākais savā vecuma grupā un ieguva arī Ievas Jurjānes speciālbalvu.

2021./22.m.g. uzņemšana 10. klasē

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolā darbdienās no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

  1. direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;
  2. informācijas lapa (skolas veidlapa);
  3. personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  4. medicīniska karte 026/u;
  5. apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  6. aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu

macibu_plans_vsk_2021

Projekts “PuMPurS”

2020./2021. mācību gadā Baldones vidusskola turpināja iepriekš uzsākto darbu Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un sniegt konsultatīvu atbalstu. Lielākais izaicinājums iesaistītajiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem šogad bija pielāgoties mainīgajiem valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Meklējot alternatīvas saziņas un darba formas skolēni mācījās gan sazvanoties ar skolotāju, gan platformā MS Teams,  gan vietnē Whats App, gan individuāli tiekoties klātienē.

            Projekta “PuMPurS” ietvaros šajā mācību gadā  izstrādāti 63 Individuālā atbalsta plāni (IAP), skolēniem nodrošināta iespēja individuālajās konsultācijās pilnveidot priekšzināšanu trūkumu un papildus apgūt matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, saņemt sociālā pedagoga konsultācijas, skolēniem nodrošinātas skolotāja palīga individuālais konsultatīvais atbalsts.

            Izvērtējot IAP rezultātus secinām, ka lielākā daļa skolēnu sasnieguši plānoto mērķi -mazinātās grūtības mācību satura apguvē, papildinātas iepriekšējos izglītības posmos iztrūkstošās zināšanas.

            Paužam milzīgu gandarījumu par skolēnu un vecāku sapratni un sadarbību, spēju pielāgoties mainīgajai mācību videi.

Sīkāka informācija par mērķgrupu lasāma projekta tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv. Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere